Individuele coaching

Coaching voor zowel managers als medewerkers
Ik coach zowel leidinggevenden als medewerkers in het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit. Bij leidinggevenden gaat het bijvoorbeeld om de verdere ontwikkeling van hun leiderschappstijl, het omgaan met ‘lastige’ medewerkers of om het effectiever omgaan met het interne, ‘politieke’ spel. Beleidsmedewerkers en intern adviseurs help ik hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen te vergroten.

Een vrijblijvend intakegesprek
Voor een succesvol coachingstraject is het van belang scherp te definieren wat je wilt bereiken en wat je van de coach verwacht. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je een klik ervaart, en dat je vertrouwen hebt in mijn aanpak.

Daarom houden we als eerste een vrijblijvend intakegesprek, waarin we je vraag bespreken en ik mijn werkwijze toelicht. De resultaten van dat gesprek verwoord ik in een ‘contract’ dat de doelen, aanpak, het aantal gesprekken en de kosten van het coachingstraject weergeeft. Mocht je een leidinggevende hebben die jouw coachingstraject betaalt, houden we een driegesprek om de afspraken te toetsen en te bevestigen.

Inzicht als eerste stap
Gedrag kan nooit los gezien worden van de context waarin iemand zich bevindt. Dat geldt zowel voor je eigen gedrag als het gedrag van je collega’s. Het probleem of de vraag waar je mee worstelt is daarom nooit alleen aan jezelf of alleen aan de ander te wijten. Maar jij bent wel de enige die jouw gedrag kan veranderen, en die daarmee een ineffectief interactiepatroon tussen jou en een ander kan ombuigen. Inzicht in je eigen bijdrage aan het ineffectieve patroon is daarom een eerste stap tot verbetering van de situatie en tot het bereiken van je doel.

Inzicht in wat er ‘echt’ speelt betekent niet dat het je ook lukt om verandering tot stand te brengen. In veel gevallen weten mensen best wat ze zouden moeten doen, maar zetten zij toch niet de stap om die kennis in de praktijk te brengen. Iets belemmert hen om in actie te komen. Als dat bij jou het geval is, zullen die belemmeringen het onderwerp van ons eerste gesprek of gesprekken zijn.

Een aanpak vaststellen
Als tweede stap verkennen we op welke manieren je verbetering in je situatie kunt creëeren. Soms is dat een kwestie van een specifieke gesprekstechniek die je je eigen moet maken. Mocht het nodig zijn, oefenen we dat. Soms zul je een aantal samenhangende acties moeten ondernemen, bijvoorbeeld door belangen van partijen te analyseren en daar je aanpak op te baseren. Soms is het anders interpreteren van de situatie al voldoende om de werkelijkheid als minder negatief te ervaren, waardoor je bijna als vanzelf anders gaat handelen en effectiever wordt.

Ik help ook mensen bij het zetten van een volgende loopbaanstap. Ook dan is inzicht een belangrijke basis: inzicht in je talenten, je drijfveren en in je mogelijkheden. Maar minstens zo belangrijk is dat je geinspireerd raakt en zelf tot actie overgaat. Daarom geef ik je concrete opdrachten die je richting en energie geven.

Inzichten toepassen in de praktijk
Aan het eind van elke coachingsafspraak blikken we altijd vooruit en stellen we vast waar je in de periode tot onze volgende afspraak aan gaat werken. We kiezen een aantal concrete situaties die zich voor zullen doen, waarin je de verworven inzichten kunt toepassen. Aan de hand van een logboek houd je bij wat je in de praktijk gedaan hebt en wat het effect van je actie(s) was.

Terugblikken en verder bouwen
In onze vervolgafspraak blikken we terug op wat je hebt toegepast, bespreken we of het je gelukt is iets anders te doen dan wat je normaal zou doen en of je je doel bereikt hebt. We bespreken alternatieve manieren om effectiever te worden. Samen stellen we vast welke volgende stap nodig is om je doel te bereiken.

Eindgesprek
Als bij de start van het coachingstraject je leidinggevende betrokken was, ronden we ook af met een driegesprek. Daarin bespreken we wat er voor nodig is om je effectiviteit blijvend te verbeteren.