Organisatie ontwikkeling

(Voor opdrachten op het gebied van organisatieontwikkeling werk ik samen met professionals die een gedegen track record hebben)

Twee illusies staan duurzame ontwikkeling in de weg
We hebben allemaal de neiging om over een organisatie als een object te praten. Een object dat je kunt veranderen en verbeteren. Dat is een illusie. Want een organisatie bestaat uit goed of minder goed samenwerkende mensen. Mensen met ambities, talenten, belangen, behoeften en gevoelens. Echte organisatieontwikkeling vindt alleen plaats als de mensen die er werken leren om anders met elkaar om te gaan.

Een tweede illusie is dat de mensen rationele, doelgerichte wezens zijn. Vaak blijven ineffectieve patronen tussen mensen bestaan omdat zij hun gevoelens of behoeften naar elkaar niet uitspreken. Gevoelens van onmacht of angst belemmeren hen dat te doen. Onmacht omdat er al zo vaak geprobeerd is om verbetering tot stand te brengen. Angst om gevoelige issues te bespreken, wat door anderen als verwijt kan worden opgevat en daarom meer kwaad dan goed zou kunnen doen.

Analyse en dialoog
Gevoelens van moedeloosheid of angst zijn belangrijke hindernissen in het duurzaam verbeteren van de effectiviteit van een organisatie. Daarom zijn onze organisatie ontwikkelingsprojecten gericht op het vergroten van de beinvloedingsmogelijkheden van de betrokken partijen. Om dat te bereiken doorlopen we drie stappen.

Stap 1. Beschrijving en analyse van cultuurkenmerken.                  

Als eerste maken we een systeemanalyse. Daarin laten we zien zien hoe verschillende factoren op elkaar inwerken en zo het succes van een organisatie kunnen belemmeren. Hier onder zie je een voorbeeld van een dergelijke analyse die we in het verleden hebben gemaakt.

Het voordeel van een dergelijke analyse is dat ‘de schuld’ voor de problemen in een organisatie niet bij een van de partijen wordt gelegd, maar dat zij laat zien hoe verschillende factoren er samen voor zorgen dat een organisatie niet optimaal presteert.schema_organisatieontwikkelingStap 2. Constructieve dialoog tussen alle betrokkenen

Als tweede begeleiden we een dialoog tussen alle betrokken partijen. Eerst door de resultaten van de systeemanalyse met iedereen te delen. Daarna door gezamenlijk te onderzoeken en te bespreken welke rol elke partij kan vervullen in het doorbreken van het ineffectieve patroon en welk gedrag of welke acties daarvoor nodig zijn. Het programma van een dergelijke bijeenkomst stemmen we af in nauw overleg met u als opdrachtgever.

Stap 3. Concrete acties bepalen

De kans op daadwerkelijke ontwikkeling neemt enorm toe als alle betrokken partijen de inzichten uit de dialoog vertalen in concrete acties en die acties koppelen aan reele situaties die zich op korte termijn voor zullen doen. Daarom ronden we de dialoog af in een plenaire sessie waarin elke partij vertelt wat men op welk(e) moment(en) gaat doen.

Optioneel: organisatiecoaching

Net als bij teamcoaching bestaat ook nu de optie van organisatiecoaching: op vaste momenten gaan we met de partijen in gesprek om te bespreken of het lukt om de voorgenomen acties uit de dialoogsessie toe te passen in de praktijk. Dergelijke gesprekken dienen als stok achter de deur en als herinnering dat alle betrokken partijen verantwoordelijk zijn om een meer effectieve samenwerking te creeren.